Krzysztof Smolnicki
Krzysztof Smolnicki - kandydat na przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej NFOŚiGW: przypadku wybrania zobowiązuję się utrzymywać bieżący kontakt z organizacjami – minimum: poprzez coroczne otwarte spotkania z organizacjami oraz w formie internetowego serwisu.
 • autor ogólnopolskich raportów dotyczących Funduszy Ochrony Środowiska w Polsce” – na poziomie wojewódzkim (raporty 2005 i 2007) oraz lokalnym (raport 2008),
 • uczestnik zespołu przygotowującego Program NFOŚiGW „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych” a następnie Przewodniczący Komisji Selekcyjnej tego Programu I kadencji,
 • uczestnik zespołów realizujących projekty dotyczące nadzoru nad funduszami ochrony środowiska i funduszami strukturalnymi UE;
 • współinicjator powołania „Koalicji polskich POE na rzecz funduszy unijnych”
 • koordynator projektów dotyczących m.in. edukacji ekologicznej i sieci Natura 2000
 • wiceprezes Zarządu ZS Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl i Prezes Fundacji EkoRozwoju www.fer.org.pl
W działaniach w NFOŚiGW
Zamierzam dążyć do:
 1. usprawnienia społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem NFOŚiGW;
 2. zapewnienia większej jawności działania NFOŚIGW, m.in. poprzez   ujawnienie pełnej informacji o ocenie wniosków i pracach  organów nadzorczych;
 3. przyjęcia czytelnych zasad oceny efektywności projektów przyjmowanych do finansowania przez NFOŚiGW – z uwzględnieniem m.in. wskaźników zrównoważonego rozwoju;
 4. zwiększenia efektywności środków przeznaczanych na edukację ekologiczną m.in. poprzez udoskonalenie kryteriów oceny projektów oraz usprawnienie procedur aplikacyjnych i rozliczeniowych;
 5. wzmocnienia organizacji ekologicznych poprzez rozwój programu „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych” oraz wsparcie możliwości korzystania ze środków europejskich,
 6. wzmocnienie roli NFOŚiGW na poziomie regionalnym, m.in. poprzez wpływ na  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska  w szczególności w zakresie procedur finansowania, jawności, uwzględnienie potrzeby ochrony przyrody;
 7. zwiększenia środków na ochronę przyrody, edukację ekologiczną oraz wzmocnienie organizacji ekologicznych w budżecie NFOŚiGW
 
 
login: haslo: